Home    Videos
Videos
Dawu 1001 story - Master lead the way travel Wanchin
Hakka TV - Wanluan quail meat is tender style meals
Chwem-Yuam Leisure Farm
Chwem-Yuam MV
Chwem-Yuam Leisure Farm - The organic Food DIY
Ing-Da Tourism Eco-Farm
Pingtung Darling Homestay
Wanluan A-da caroling -Public Television
© 2008 -  Chwem-Yuam Leisure Farm - All rights reserved.
No.8, Lane 1, Yingqu Rd., Wanjin Village, Wanluan Shiang, Pingtung County 923, Taiwan R.O.C. TEL:08-7831592 08-7831530 FAX:08-7831604
E-mail:c0922293269@yahoo.com.tw
Chwem-Yuam Leisure Farm - Facebook